Handelsbetingelser for Tøttrup operarejser ApS

Tilmelding og betaling

Tilmelding til en rejse kan enten ske skriftligt eller mundtligt hos Tøttrup Opera Rejser via vores hjemmeside www.toettrup.operarejser.dk eller mail:operatoettrup@gmail.dk. eller tlf.+45 86 331033 eller +45 21243058.Ønsker du en bekræftelse på papir sendt med posten, beregner vi et tillæg på 25,- kr. i forsendelsesomkostninger. Pladsantallet er begrænset, så derfor er det i egen interesse, at tilmelding sker så tidligt som muligt. Depositum er normalt 25% af rejsens pris, men beløbet kan variere for de enkelte rejser. Restbeløbet betales 8 uger før afrejse for rejser i Europa og 9 uger før afrejse for oversøiske rejser. Begge datoer er anført på fakturaen, der udsendes samtidig med bekræftelse og depositum opkrævning Betaling af depositum og restbeløb sker via bankoverførsel.

Rejsedeltagerens ansvar

Enhver rejsedeltager skal være selvhjulpen og almindeligt godt gående. Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt pas, kan der ikke forventes nogen godtgørelse. Rejsedeltageren skal oplyse Tøttrup Opera Rejser korrekt navn som anført i pas.

Afbestillingsforsikring

Hvis man ønsker en afbestillingsforsikring, skal den bestilles ved køb af rejsen og betales sammen med depositum. Forsikringspræmien refunderes ikke ved afbestilling. Udgift til eventuel lægeerklæring afholdes af kunden. Tøttrup Opera Rejser anbefaler, at man tegner en afbestillingsforsikring. Tøttrup Operarejser kan formidle en sådan aftale.

Rejseforsikring

Alle deltagere på Tøttrup Operarejsers rejser skal tegne en rejseforsikring, der som minimum dækker behandling, indlæggelse, sygehjemtransport samt tilkaldelse af pårørende. Mange er forsikret privat. Ved rejser inden for Europa skal det Blå Sygesikringskort også medbringes foruden deltagerens egen rejseforsikring. Det blå kort er gratis og kan bestilles på borger.dk. Der kan være nogen leveringstid.

Rejsens pris

Rejsens pris inkluderer de under rejsen nævnte ydelser.

Samtykke

Ved rejsebestilling gives der samtykke til, at Tøttrup Opera Rejser må kontakte rejsedeltageren mundtligt og skriftligt.

Bagage

Enhver deltager er selv ansvarlig for egen bagage. Tøttrup Opera Rejser er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommen bagage.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, fejl i rejsens pris og mindre ændringer i rejseprogrammer.

Glemte ejendele

Såfremt ejendele, der er glemt under rejsen, ønskes eftersøgt, beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- + evt. forsendelsesgebyr.

Visum

Ændringer i visumbestemmelser bærer rejsedeltageren selv risikoen for, og Tøttrup Opera Rejser hæfter ikke herfor.

Rejsegarantifond

Tøttrup Opera Rejser er tilsluttet Rejsegarantifonden med registreringsnummer 2939.

Reklamationer

Reklamationer over fysiske rammer og over personale af enhver art skal fremsættes til den ansvarlige rejseleder straks. Rejselederen vil straks forsøge at udbedre skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt omfang, skal der på rejsen optages skriftlig rapport hos rejselederen. Er dette ikke muligt skal reklamation omgående sendes skriftligt til Tøttrup Opera Rejser. Søgsmål mod Tøttrup Opera Rejser reguleres efter dansk ret. Depositum er normalt 25% af rejsens pris, men beløbet kan variere for de enkelte rejser. Restbeløbet skal indbetales 8 uger inden afrejsen. Begge datoer er anført på fakturaen, der udsendes med bekræftelsen. Rejsens pris er baseret på indkvartering i halvt dobbeltværelse. Der sælges kun delte dobbeltværelser, hvis begge rejsedeltagere har samme ønske. Endelig bekræftelse af tilmelding på en rejse anses for indgået ved kundens indbetaling af rejsens pris eller et depositum. Afbestilling. Ved afbestilling er det indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling mellem 12 og 8 uger før afrejse tilbagebetales 50% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse, ved for sent fremmøde eller udeblivelse er hele rejsens pris tabt. Fysiske krav. Man skal være selvhjulpen og almindeligt godt gående, hvis ikke andet er nævnt.

Pas, visum og indrejsepapirer

Generelt

Det er gæstens ansvar at sørge for at medbringe gyldigt pas og evt. nødvendige visa. Tøttrup Operarejser vil ved alle rejser, der kræver visum af danske statsborgere, oplyse om dette. Det er dog den rejsendes eget ansvar at gøre sig bekendt med gældende visum- og indrejseregler. Bemærk, at selvom en rejse ikke kræver visum, kan der være særlige krav til passets gyldighed samt andre krav til indrejse (se nedenstående punkter) Bureauet yder ingen kompensation eller godtgørelse for eventuelle omkostninger eller merudgifter gæsten måtte have i forbindelse med ind- eller udrejsen. Tøttrup operarejser påtager sig intet erstatnings- eller kompensationsansvar for gæster, der afvises af indrejselandets myndigheder.

Særlig for rejser til USA eller med mellemlanding i USA – ansøgning om ESTA

De amerikanske myndigheder har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet: Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne.
 • Passet skal være gyldigt under hele opholdet. Der er desuden ofte krav om, at passet er gyldigt i op til 6 måneder ud over rejsens varighed).
 • Passet skal være af typen e-pas.
 • Forlængede danske pas anerkendes, såfremt passet er udstedt efter 1. august 2006.
 • Midlertidige (provisoriske) pas anerkendes kun for udrejse af USA, ikke for indrejse.
 • Der kræves gyldig returbillet eller videregående billet til et land uden for Nordamerika.
 • Du kan finde svar på spørgsmål om danske pas på den amerikanske ambassades hjemmeside.
ESTA – (Visa Waiver Program/visumfri indrejse):
 • Visumfri i op til 90 dage. Visumfriheden er betinget af forudgående elektronisk registrering i ESTA
 • Du kan foretage din registrering, ligesom du kan tjekke din ESTA-status.
 • ESTA-registreringen er gyldig i 2 år og skal opdateres ved ny indrejse. Husk: Registrering er knyttet til passet og ikke personen. Hvis du får nyt pas indenfor godkendelsesperioden skal nyt ESTA søges.
 • De amerikanske myndigheder anbefaler, at du tjekker din ESTA-status i god tid inden din afrejse til USA
Du skal søge om visum, hvis du tidligere er blevet nægtet visum, tidligere er straffet eller lider af visse sygdomme. Yderligere spørgsmål herom skal rettes til U.S. Customs and Border Protection . Der kan være specielle problemer med at få ESTA:
 1. hvis du har rejst til/været i Iran, Irak, Sudan, Syrien, Libyen, Somalia og Yemen efter 1. marts 2011 (undtagelser kan gælde for personer der har været i disse lande i tjenstligt, forretningsmæssigt eller journalistisk øjemed).
 2. hvis du har dobbelt statsborgerskab i et af ovennævnte lande.

Medicin

Al lægeordineret medicin skal medbringes i original indpakning, hvoraf navn, indhold og dosering fremgår.

Transport

Alle vore rejser er flyrejser og på landjorden benytter vi lokale turistbusser af god standard – hvilket kan være forskelligt fra land til land. Rygning tillades ikke i busserne. Der kan ikke reserveres pladser i bussen, men vi opfordrer til at vise hensyn i tilfælde af køresyge og lignende.

Priser

Der tages forbehold for prisændringer, der sker som følge af ændrede skatter, valutakurser, brændstofafgifter, sikkerhedsafgifter eller andre udefra kommende ændringer, som rejsebureauet ikke har indflydelse på. Varsling af eventuel stigning sker senest 20 dage før rejsens påbegyndelse.

Ændringer

Der tages forbehold for ændringer i rejseplanen, udflugtsprogrammerne, hoteller m.m.. Forsinkelser på rejser med fly og bus m.m., som Tøttrup Operarejser ikke har indflydelse på, kan bureauet ikke drages til ansvar for, og der ydes ingen kompensation. Ved kundens ændring af rejsen, der meddeles Tøttrup Operarejser og bekræftes senest 8 uger før den oprindelig aftalte rejsedag, er bureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500 pr. person. Andre ændringer (f.eks. opgraderinger og forlængelse af hotelophold) skal betales 100% ved bestilling.

Forsinkelse

I tilfælde af en forsinkelse på ud- eller hjemrejsen som indebærer ekstra omkostninger til fortæring (ex. drikkevarer) og eventuelt hotelovernatning, og disse omkostninger ikke bliver betalt af flyselskabet, har Tøttrup Operarejserejser ifølge Lov om Pakkerejser en forpligtelse til at dække rimelige ekstra omkostninger på destinationen til ovennævnte ydelser. Ovennævnte ydelse refunderes kun efter  indsendelse af originale bilag. Derudover ydes der ingen erstatning, f.eks til tabt arbejdsfortjeneste. Flyrejsen – Forsinkelser / Annulleringer – mulighed for at søge erstatning: EU forordning 261/2004 fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser. Tøttrup Operarejser er som rejsebureau ikke omfattet af/underlagt EU Forordning 261/2004. Forholdet er udelukkende mellem den rejsende og flyselskabet, og der skal klages direkte til flyselskabet, som alene har ansvaret for den korrekte afvikling af flytransporten samt for den bagage der er i deres varetægt. Ønsker man at søge erstatning i henhold til EU-forordningen, skal kunden selv gøre det direkte hos flyselskabet. EU Forordning 261/2004 – Flypassagerers Rettigheder – kan læses på dansk på www.trafikstyrelsen.dk –> Luftfart –> Flypassager. EU Forordning 261/2004 omfatter:
 • Ved en flyafgang fra et EU land.
 • Ved en flyafgang fra et land udenfor EU, hvis bestemmelseslufthavnen er i et EU land, og at det transporterende flyselskab hører hjemme indenfor EU.
 • Uanset om der er tale om en charterflyvning eller en ruteflyvning.
 • Uanset om der er tale om en pakkerejse eller om en flyrejse uden andet arrangement.
I hvilke tilfælde har kunden rettigheder:
 • Denied Boarding = afvisning af en passager på en flyvning, hvor passageren har en bekræftet reservation og er til stede ved check-in som krævet.
 • Aflysning = en planlagt flyvning der ikke gennemføres.
 • Lange forsinkelser = Forsinkelser på 2 timer og derover.
 • Forsinkelser ved ankomst = eventuel kompensation ved forsinkelser i ankomsten på mindst 3 timer.
 • Kompensation – EU Forordning 261/2004: www.greenclaim.com er en hjemmeside, hvis eneste formål er at udregne, hvor stort et beløb du burde modtage fra flyselskabet efter en forsinkelse/annullering.

Bagage

Bureauet påtager sig intet ansvar for skader på bagage forvoldt af fly- eller busselskaber samt på hotellerne.

Bureauets ansvar

Tøttrup Operarejsers ansvar er begrænset til lov om pakkerejser bl.a. ved tab eller skade som følge af fejl eller mangler ved rejsen. Bureauet er helt fritaget for ansvar for skader og forsinkelser forårsaget af krig, strejker, terror, katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter.

Aflysning

Hvis en rejse ikke opnår det fornødne antal deltagere, kan bureauet blive nødsaget til at aflyse rejsen. Normalt vil aflysning ske flere måneder før den anførte afrejsedato og aflysning skal ske senest 20 dage før afrejse. Annulleres turen, bliver dette skriftligt meddelt de tilmeldte, og hele det indbetalte beløb bliver tilbagebetalt. Hvis ikke andet er nævnt, gennemføres rejserne altid ved min.15 deltagere.

Internationale konventioner

Tøttrup Operarejser har begrænset ansvar i overensstemmelse med internationale konventioner. Evt. søgsmål skal foregå efter dansk lovgivning og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. I øvrigt henvises til almindelige betingelser for pakkerejser.

Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte nye regler for beskyttelse af persondata i kraft som følge af ny EU-lovgivning og vi har opdateret vores persondatapolitik i henhold hertil. Derved er det blevet mere gennemskueligt hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler, og hvor længe vi opbevarer dem.

Hvad er persondata?

Persondata er alle personlige oplysninger, der kan identificere dig f.eks CPR-nummer,e-mailadresse og kreditkortoplysninger. Tøttrup operarejser gemmer følgende oplysninger om dig: for- og efternavn, adresse, postnr, bynavn og e-mailadresse. I forbindelse med rejser skal vi bruge  fødselsdato og i de fleste tilfælde pasoplysninger. Vi har ikke cpr.nummer og kredikortoplysninger. Når en rejse er afviklet, bliver pasoplysninger slettet. Øvrige oplysninger gemmes i op til 3 år. Vi fører et elektronisk register over vores kunder og deres personlige oplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataloven (PDL). Oplysningerne gemmes i vores reservationssystem og er nødvendige for, at vi kan gennemføre bestillinger, overholde vores leveringsforpligtelser over for vores kunder og for at kunne fremsende nyhedsbreve såfremt kunden anmoder om det. Nødvendige oplysninger kan blandt andet være kundens kontaktoplysninger, destinationsoplysninger, rejsepræferencer osv. som videregives til vores samarbejdspartnere, flyselskaber, hoteller og busselskaber. Oplysninger i vores elektroniske register behandles og videregives med det formål, at vi kan kontakte kunden og give al nødvendig information omkring den bestilte rejse. Derudover kan kunden kontaktes vedrørende yderligere oplysninger og planlægning, som er nødvendig for gennemførelsen af rejsen. Når en kunde rejser med os, gemmer vi kundens oplysninger i vores kunderegister i en periode på op til tre år. I vores kunderegister behandler vi således indsamlede oplysninger om kundens tidligere rejser og præferencer på disse rejser. Oplysningerne opdateres løbende og gemmes med det formål at kunne give kunden den bedste service, såfremt kunden igen køber en rejse gennem Tøttrup Operarejser. Hvis en kunde har tilsendt os pasoplysninger (enten via mail eller alm. post) bliver disse oplysninger slettet eller makuleret, når rejsen er afviklet. Tøttrup Operarejser er ansvarlig for behandlingen af samtlige de personlige oplysninger som opbevares hos Tøttrup Operarejser. Bekræftelse af rejsen samt faktura og rejsedokumenter sendes til den adresse, som den hovedrejsende opgiver til os. Når en kunde reserverer og køber en rejse hos os, samtykker kunden samtidig hermed til, at vi indsamler, behandler og videregiver personlige oplysninger om kunden i overensstemmelse med ovenstående. Ønsker kunden information om, hvilke oplysninger, vi har i vores register, skal vi gøre opmærksom på, at kunden ifølge PDL § 26 kan anmode om indsigt i vores register. Ønsker kunden ændringer i de registrerede oplysninger, eller at de indsamlede personlige oplysninger ikke længere skal fremgå af vores register, bedes kunden efterfølgende kontakte os med begæring om, at oplysningerne slettes. Kontakt: Tøttrup Operarejser ,Ankjærshøj 12,8400 Ebeltoft. E-mail:operatoettrup@gmail.com eller tlf:86331033 eller 21243058

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf:21243058.

Firmainformation

Tøttrup Operarejser ApS – CVR/moms-nummer er: 39641194. Medlemsnummer i Rejsegarantifonden:2939